نویسنده: expressjs

ویروئید چیست؟ – به زبان ساده

پاتوژن‌ها، ماکرومولکول‌های زیستی یا موجودات زنده‌ای هستند که در باکتری‌ها، گیاهان و جانوران بیماری ایجاد می‌کنند. پاتوژن‌ها با تولید پروتئین‌های جدید عملکرد سلول میزبان را تغییر می‌دهند یا با برهم‌کنش با…