به گزارش صنعت ماشین،

 خرداد ماه امسال بود که دولت در بخشنامه‌ای اصلاحات تعرفه‌ای (354) ردیف تعرفه شامل کاهش و افزایش سود بازرگانی خودروهای وارداتی را به وزارت صمت و امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد که بر اساس آن، فهرست سود بازرگانی خودروهای سواری وارداتی اعلام شده که بر اساس آن این سود  5 تا 80 درصد برای واردات خودرو در سال جاری بیشتر شده است.

حال اما نوبت به خودروهای مونتاژی رسیده است و تعرفه جدید واردات قطعات منفصله خودروهای سواری مونتاژی به تفکیک حجم موتور و میزان داخلی‌سازی آن‌ها تعیین و اعلام شده است که بر اساس آن سود بازرگانی برای سواری‌های با حجم موتور کمتر از ١5۰۰ سی‌سی (و عمق داخلی‌سازی کمتر از ٢۰ درصد، ٢۰ تا 5۰ درصد و بالاتر از 5۰ درصد) و همچنین خودروهای با حجم موتور ١5۰۰ تا ٢۰۰۰ سی‌سی (با میزان داخلی‌سازی‌های  کمتر از ٢۰ درصد و ٢۰ تا 5۰ درصد) بین ١٧ تا ٣5 درصد جز در یک مورد، افزایش پیدا کرده است.

بر اساس آنچه که مشخص شده، تنها سود بازرگانی برای خودروهای با حجم موتور کمتر از ١5۰۰ سی‌سی اما میزان داخلی‌سازی 5۰ درصد و بیشتر همان یک درصد سابق باقی مانده و برای برخی خودروها حتی پنج درصد کاهش داشته و از شش درصد به یک درصد رسیده است.

در حال حاضر سود بازرگانی دولت از واردات قطعات منفصله خودروهای مونتاژی کمتر از 1500 سی‌سی و با عمق ساخت داخل کمتر از 20 درصد، از 28 درصد به 51 درصد افزایش یافته است.

سود بازرگانی دولت از خودروهای کمتر از 1500 سی‌سی با ساخت داخل 20 تا 50 درصد تا پیش از این  6 و 11 و 16 درصد محاسبه می‌شد که اکنون دولت سود بازرگانی این بخش را به 28 درصد رسانده است.

همانطور که اشاره شد در مورد خودروهای کمتر از 1500 سی‌سی با ساخت داخل 50 درصد و بیشتر، سود بازرگانی دولت از یک و شش درصد به یک درصد تغییر کرده است.

در بخش خودروهای سواری با حجم موتور 1500 تا 2000 سی‌سی با میزان داخلی‌سازی کمتر از ٢۰ درصد که سود بازرگانی 16 درصد داشته به 5١ رسیده و مشمول ٣5 درصد افزایش تعرفه شده است. همچنین برای خودروهای این دسته با عمق داخلی‌سازی 20 تا 50 درصد هم سود بازرگانی از یک، شش و 11 درصد به 28 درصد افزایش پیدا کرده است.

source

توسط