رحیمی نژاد مدیر کل آموزش و پرورش استان یزد گفت: به منظور توان افزایی همکاران در شهرستان و مناطق و نواحی آموزش و پرورش در مقاطع سه گانه با هدف بصیرت بخشی، دانش افزایی، افزایش نگرش و دانش و بینش همکاران در حوزه جنگ ترکیبی و جهاد تبیین، این دوره ساماندهی شد.

او افزود: کارگاه آموزش جهاد تبیین طی دو روز به صورت آموزشی و کارگاهی با ارتباط با موضوع و مطالب جدید در فضای اموزشی و مدیریتی خود کسب کنند.

source

توسط